Missió

La nostra missió és promoure i donar suport a diverses formes de cooperació en l’àrea de llengües i cultures. En l’esfera de les nostres aficions, fascinacions i projectes es troben, sobretot, els països de la Península Ibèrica i d’Amèrica Llatina, però també la resta de països de parla romànica. Aspirem a un intercanvi creatiu de tipus lingüístico-cultural entre aquests països i Polònia, d’acord amb les idees d’interculturalitat, integració i mobilitat. A través de la promoció de llengües i cultures, així com amb la realització de projectes internacionals, volem contribuir a un apropament de terres i societats distintes. Volem fer possible als ciutadans polonesos descobrir la diversitat, la riquesa cultural i els misteris dels països romànics i, alhora, la nostra entitat desitja acomplir un papel d’”ambaizadora” de la llengua i cultura polonesa en aquests països.

Visió

Entenem l’“Sfera” com un espai d’unió entre les llengües i cultures dels països de parla romànica i la llengua i cultura poloneses. “Sfera” és un camp obert d’interacció, una diversitat de formes de col·laboració, un ampli espectre d’idees, un cercle il·limitat de contactes i confiança en les possibilitats humanes. Els punts de delimiten la nostra “esfera” d’activitats són: l’eclecticisme, el moviment, la curiositat i la profesionalitat, per la qual cosa ens disposem a una recerca contínua de nous desafiaments, al perfeccionament i a l’ampliació de la nostra oferta en el futur. De Sphaeris disputandum est!

Objectius

Els objectius de la Fundació són: a) popularitzar les cultures i llengües dels països de l’àmbit romànic, b) popularitzar la cultura i llengua polonesa als països de l’àmbit romànic, c) promoure les idees d’interculturalitat, mobilitat, integració europea i integració d’Europa a d’altres parts del món, d) cooperar en el camp cultural, econòmic i social amb organitzacions i d’altres entitats que actuïn en els territoris de parla romànica, e) establir d’altres formes de cooperació entre organitzacions i d’altres entitats de Polònia i aquelles provinents de països de parla romànica Per a l’acompliment dels objectius, la Fundació es proposa: a) realitzar projectes internacionals, b) emprendre accions culturals, de recerca, educatives (intercanvis acadèmics i escolars), c) iniciar i donar suport a una cooperació bilateral i multilateral entre organitzacions i d’altres entitats de Polònia i dels països de parla romànica, entre d’altres: – institucions d’educació superior, instituts científics, – escoles primàries i secundàries, i d’altres institucions educatives, – institucions culturals i lingüístiques, entitats econòmiques i les seves federacions, d’altres entitats dels països romànics, interessades a cooperar amb nosaltres, d) organitzar trobades, tallers, cursos, debats/tertúlies, jornades culturals i festivals que promoguin la cultura dels països de parla romànica a Polònia, e) organitzar trobades, tallers, cursos, debats/tertúlies, jornades culturals i festivals que promoguin la cultura polonesa als països de parla romànica, f) realitzar activitats educatives, informatives, editorials i científiques, g) col·laborar amb entitats que es proposin objectius propers als nostres, h) col·laborar amb les autoritats locals, regionals i centrals, així com amb ONGs, i) portar a terme activitats informatives i internàutiques, j) realitzar d’altres accions que condueixin als objectius estatutaris.