Fundacja Języków i Kultur SFERA

Misja

Naszą misją jest promowanie i wspieranie różnorodnych form współpracy w dziedzinie kultur i języków. W sferze naszych zainteresowań, fascynacji i projektów leżą, przede wszystkim, kraje Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, a także pozostałe kraje romańskie. Dążymy do twórczej wymiany językowej i kulturowej między tymi krajami a Polską, w zgodzie z ideami międzykulturowości, integracji i mobilności. Poprzez promocję kultur i języków oraz realizację międzynarodowych projektów, chcemy przyczyniać się do przybliżania odległych lądów i społeczeństw. Chcemy umożliwić polskiemu odbiorcy odkrywanie tajemnic, różnorodności i bogactwa kulturowego krajów romańskich oraz pełnić rolę ambasadora języka i kultury polskiej w tych krajach.

Wizja

Sfera to dla nas przestrzeń, która łączy języki i kultury krajów romańskich z językiem i kulturą polską. To otwarte pole działania, rozmaitość form współpracy, szerokie spektrum pomysłów, nieograniczony krąg kontaktów i wiara w ludzkie możliwości. Punkty wyznaczające naszą sferę działania to eklektyzm, ruch, ciekawość i profesjonalizm, dlatego nastawiamy się na nieustanne poszukiwanie nowych wyzwań oraz doskonalenie i poszerzanie naszej oferty w przyszłości. De Sphaeris disputandum est!

Cele

Cele Fundacji to: a) popularyzacja kultur i języków krajów działania Fundacji w Polsce, b) popularyzacja kultury i języka polskiego w krajach działania Fundacji, c) promowanie idei międzykulturowości, mobilności, integracji europejskiej oraz integracji Europy z krajami z innych części świata, d) współpraca o charakterze kulturalnym, gospodarczym i społecznym z podmiotami działającymi na terenie krajów działania Fundacji, e) nawiązywanie innych form współpracy między podmiotami pochodzącymi z Polski i z krajów działania Fundacji. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) realizację międzynarodowych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, b) realizację przedsięwzięć kulturalnych, badawczych i edukacyjnych (w tym wymiany naukowej i edukacyjnej), c) inicjowanie i wspieranie współpracy dwu- i wielostronnej między podmiotami z Polski i krajów działania Fundacji, w tym: – uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi, – szkołami podstawowymi i ponadgimnazjalnymi oraz placówkami kształcenia w różnych formach – instytucjami kultury i języka, – podmiotami gospodarczymi i ich zrzeszeniami, – innymi podmiotami z krajów działania Fundacji, zainteresowanymi współpracą, d) organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń, konferencji, dyskusji otwartych, dni kultury, festiwali promujących kulturę krajów romańskich w Polsce, e) organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń, konferencji, dyskusji otwartych, dni kultury, festiwali promujących kulturę polską w krajach romańskich, f) działalność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą i naukową, g) współpracę z podmiotami o podobnych celach działania, h) współpracę z organami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi i) prowadzenie działalności informatycznej i internetowej, j) inne, służące realizacji celów statutowych.