STATUT FUNDACJI SFERA

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą Sfera, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza E. Dorotę Drożdż w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy Nowowiejskiego 20/3, w dniu 3 czerwca 2009, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku, regulowanej Rozporządzeniem Ministra, a także na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i realizacja działań Fundacji

§ 5
1.Celem Fundacji jest działalność polegająca na współpracy z podmiotami działającymi w zakresie promocji języków i kultur krajów romańskich zwanych dalej „krajami działania Fundacji” oraz języka i kultury polskiej.

2. Do celów szczegółowych Fundacji należą:
a) popularyzacja kultur i języków krajów działania Fundacji w Polsce,
b) popularyzacja kultury i języka polskiego w krajach działania Fundacji,
c) promowanie idei międzykulturowości, mobilności oraz integracji europejskiej,
d) współpraca o charakterze kulturalnym, gospodarczym i społecznym z podmiotami działającymi na terenie krajów działania Fundacji,
e) nawiązywanie innych form współpracy między podmiotami pochodzącymi z Polski i z krajów działania Fundacji.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Realizację międzynarodowych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych,
2. Realizację przedsięwzięć kulturalnych, badawczych i edukacyjnych (w tym wymiany naukowej i edukacyjnej),
3. Inicjowanie i wspieranie współpracy dwu- i wielostronnej między podmiotami z Polski i krajów działania Fundacji, w tym:
a) uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi,
b) szkołami podstawowymi i ponadgimnazjalnymi oraz placówkami kształcenia w różnych formach np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.,
c) instytucjami kultury i języka,
d) podmiotami gospodarczymi i ich zrzeszeniami,
e) innymi podmiotami z krajów działania Fundacji, zainteresowanymi współpracą,

4. Organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, dyskusji otwartych, spotkań, szkoleń, dni kultury, festiwali promujących kulturę krajów romańskich w Polsce,
5. Organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, dyskusji otwartych, spotkań, szkoleń, dni kultury, festiwali promujących kulturę polską w krajach romańskich,
6. Działalność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą i naukową,
7. Współpracę z podmiotami o podobnych celach działania,
8. Współpracę z organami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
9. Prowadzenie działalności informatycznej i internetowej,
10. Inne służące realizacji celów statutowych

§ 7
Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8
Na realizację celów wybranych przez Fundację, Fundatorzy przeznaczają kwotę pieniężną w wysokości 1000 złotych – która stanowić będzie fundusz założycielski – oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów statutowych.

§ 9
1.Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych,
c) programów Unii Europejskiej i innych organizacji europejskich i międzynarodowych,
d) dochodów z aktów nieruchomości i praw majątkowych,
e) zbiórek i innych imprez publicznych,
f) odsetek i depozytów bankowych,
g) dochodów z majątku Fundacji,
h) dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej,
i) innych działań prawem dopuszczalnych.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu go.

Organy Fundacji

§ 11
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji
2. Zgromadzenie Fundatorów

A. Zarząd Fundacji

§ 12
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 – 4 członków powoływanych na czteroletnią kadencję.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić członkowie Zgromadzenia Fundatorów.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez dowolną ilość kadencji.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci lub odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów.
5. Poszczególni członkowie Zarządu lub Zarząd w całości mogą być odwołani przez Zgromadzenie Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zgromadzenia.
6. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zgromadzenie może wybrać nowego członka Zarządu.

§ 13
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 14
1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) uchwalanie regulaminów,
b) zarządzanie majątkiem Fundacji,
c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji,
2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

B. Zgromadzenie Fundatorów

§15
1. Zgromadzenie Fundatorów stanowią Fundatorzy oraz osoby powołane przez Fundatorów.
2. Członkostwo w Zgromadzeniu ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci lub odwołania przez Fundatorów.
3. Zgromadzenie zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku.
4. Zgromadzenie podejmuje decyzje w zakresie swej kompetencji w formie uchwał.

§16
1. Pracami Zgromadzenia Fundatorów kieruje Przewodniczący powołany przez Zgromadzenie ze swego grona.
2. Fundatorzy mogą działać w Zgromadzeniu przez swojego pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego oryginał lub uwierzytelniony odpis musi być załączony do protokołu.

§17
Do kompetencji Zgromadzenia należą:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i innych ciał Fundacji z zaznaczeniem ich funkcji,
2. Zmiany statutu i celów statutowych,
3. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji i innych ciał Fundacji,
4. Inne sprawy określone statutem.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 18
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionego zakładu. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi. Decyzje o powołaniu zakładu i jego kierowaniu podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej osiągany przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Fundacji.
3. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
4. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Prezes Zarządu Fundacji.
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, a dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczony może być wyłącznie na działalność statutową Fundacji.
6. Zakres przedmiotowy działalności gospodarczej Fundacji zostanie określony w uchwale Zarządu o podjęciu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w przypadku podjęcia decyzji o jej uruchomieniu.

Sposób reprezentacji

§ 19
1. Do wydawania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, realizacji poszczególnych programów Fundacji oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 1000,00 złotych, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo członek Zarządu.

Postanowienia końcowe

§ 20
Zmian w statucie, w tym celów statutowych, dokonuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwe jest Zgromadzenie wraz z Zarządem, przy czym jej decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 22
1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub po wyczerpaniu środków finansowych, bądź na skutek decyzji podjętej przez Zarząd i Zgromadzenie Fundacji.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Unii Europejskiej innych fundacji lub organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.
4. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymaga ona zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundacji.

§ 23
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.