Projekt unijny “Stażyści MFR w Wielkopolsce – II edycja”

Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu Leonardo i polega na organizacji staży zawodowych dla młodzieży z francuskiej sieci szkół Maisons Familiales Rurales w przedsiębiorstwach na terenie Wschodniej Wielkopolski. Cele tego długofalowego projektu to:

- wspieranie kontaktów między Polską a Francją, zwłaszcza w sferze biznesu i szkolenia zawodowego,

- wzrost kompetencji językowych i międzykulturowych wśród uczestników,

- podnoszenie jakości w kształceniu zawodowym na poziomie europejskim,

- uwrażliwienie uczestników i ich otoczenia na dialog międzykulturowy

Partnerzy:

- Sieć szkół “Les Maisons Familiales Rurales” (Francja)

- Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Wschodniej Wielkopolski (Polska)

Więcej o Programie LEONARDO DA VINCI:

(na podstawie oficjalnej strony programu: http://leonardo.org.pl)

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej “Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Ma on na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych  dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w  krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także  działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.