Projekt Unijny „LABEL Entreprises”

Fundacja SFERA w okresie między  1 sierpnia 2010 r. a 31 lipca 2012 r. realizowała unijny Projekt Partnerski Leonardo da Vinci „Label Entreprises”  w gronie pięciu europejskich partnerów (Francja, Belgia, Rumunia, Włochy i Polska). Projekt zrealizowany został dzięki środkom przyznanym przez Narodową Agencję Programu Leonardo oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”).

Charakterystyka ogólna programu

LEONARDO DA VINCI

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej “Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Ma on na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kompetencji pracowników z krajów europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i rynku pracy, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom pracodawców. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, dzięki czemu absolwenci i pracownicy mogą zdobywać nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalić swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

(na podstawie oficjalnej strony programu: http://leonardo.org.pl)

Projekt Partnerski Leonardo

LABEL Entreprises

Nr projektu 2010-1-FR1-LEO04-14413 2

Każdego roku licealiści, uczniowie szkół zawodowych i technicznych mają szansę wyjechać na staż zawodowy dzięki unijnemu programowi Mobilności Indywidualnej Leonardo da Vinci. Odbywają oni swoje praktyki w przedsiębiorstwach i innych placówkach na terenie całej Europy. Projekty Partnerskie służą m.in. poprawie jakości oraz ewaluacji tych staży.

Projekty partnerskie LdV to wielostronne projekty umożliwiające organizacjom z różnych krajów współpracę na niedużą skalę, dotyczącą kształcenia i kształcenia zawodowego. Głównym zamierzeniem tych projektów jest ułatwienie partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy na poziomie europejskim. W toku realizacji projektu “Label “odbywały się wzajemne wizyty partnerów, będące okazją do bezpośrednich spotkań ekspertów i wzajemnego uczenia się (tzw. peer learning). Pomiędzy spotkaniami każdy partner prowadził w swoim kraju działania lokalne związane z projektem.

Dwuletnia współpraca zakończyła się konkretnym rezultatem, w postaci wspólnie opracowanego przez partnerów produktu – etykiety jakości LABEL Entreprises Formation Europe (LEFE). Będzie ona przyznawana przedsiębiorstwom „przyjaznym stażyście”.

Etykieta LABEL jest także instrumentem, który pozwoli na późniejsze upowszechnienie i stosowanie wyników projektu, poprzez specjalnie utworzoną stronę internetową, która służyć będzie ewaluacji staży. Projekt LABEL Entreprises  zaowocował dalszą współpracą europejskich partnerów (powstało Europejskie Stowarzyszenie LEFE).

Kryteria przyznawania etykiety LABEL dla przedsiębiorstw zostały zdefiniowane przez zespół złożony z przedstawicieli firm, ośrodków kształcenia oraz innych partnerów europejskich uczestniczących w Projekcie, w tym także przez grupę projektową Fundacji SFERA.

To właśnie przedsiębiorstwa, które wykazały chęć przyjmowania w przyszłości stażystów Leonardo z całej Europy, mają możliwość określić, na jakiej podstawie odbywać się będzie klasyfikacja i w jaki sposób funkcjonować będzie nowe narzędzie, jakim w założeniu ma być LABEL.

Tworzenie etykiety LABEL odbywało się na dwóch płaszczyznach – narodowej i europejskiej. Na poziomie narodowym przedsiębiorstwa wymieniały się oczekiwaniami i doświadczeniami w ramach tzw. Komitetów Technicznych, natomiast na poziomie europejskim w ramach szerszej grupy nazywanej Komitetem Pilotażowym partnerzy konfrontowali poszczególne, lokalne punkty widzenia.

Projekt Partnerski Leonardo okazał się płaszczyzną dialogu i współpracy pomiędzy najważniejszymi aktorami mobilności – stażystami, ich macierzystymi ośrodkami kształcenia oraz przedsiębiorstwami przyjmującymi na staż zawodowy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji projektu, która odbyła się na początku listopada w Poznaniu.

Relacja z konferencji w Poznaniu

NAJWAŻNIEJSZE REZULTATY PROJEKTU

Dzięki dwuletniej pracy nad projektem “Label Entreprises” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, udało nam się zrealizować nasz główny cel, w postaci stworzenia znaku jakości „Label”, przyznawanego europejskim przedsiębiorstwom w dowód uznania dla ich profesjonalizmu i kompetencji w przyjmowaniu zagranicznych stażystów. Wypracowany przez nas w międzynarodowym gronie znak jakości, w trakcie trwania projektu otrzymał oficjalną nazwę: LEFE ( od “Label Entreprise Formation Europe”).
Zapraszamy na stronę internetową LEFE.
Można tam uzyskać nie tylko podstawowe informacje o LEFE, ale także zarejestrować się do bazy danych (extranet), umożliwiającej poszukiwanie partnerów do zrealizowania stażu oraz przystąpić do procesu Labelizacji.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą stroną profilową na portalu społecznościowym Facebook.

Zapraszamy przedsiębiorstwa i ośrodki kształcenia do przystępowania do Europejskiego Systemu Certyfikacji Przedsiębiorstw (LEFE). Program LEFE powstał w ramach Projektu Partnerskiego Projekt Partnerski Leonardo da Vinci „Label Entreprises” (w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”), realizowanego od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. dzięki środkom przyznanym przez Unię Europejską.
Na załączonych ulotkach znajdą Państwo podstawowe informacje o LEFE.

Ulotka LEFE dla szkół

Ulotka LEFE dla firm

EUROPEJSKA GRUPA PROJEKTOWA LABEL ENTREPRISES

PARTNERZY EUROPEJSCY

Francja: Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales Aquitaine (sieć ośrodków kształcenia zawodowego), Bordeaux

Polska: Fundacja Sfera (partner reprezentujący tzw. Trzeci sektor), Poznań

Włochy: CIOFS-PF (ośrodek kształcenia zawodowego młodzieży), Rzym

Belgia: CFA IXELLES (ośrodek kształcenia zawodowego młodzieży), Bruksela

Rumunia: Lycée professionnel d’Alexandria (ośrodek kształcenia zawodowego młodzieży), Alexandria.

Ww. instytucje są głównymi uczestnikami prac Komitetów Pilotażowych, których spotkania odbywają się w siedzibach poszczególnych partnerów europejskich, raz na kwartał.

KRAJOWA GRUPA PROJEKTOWA LABEL ENTREPRISES

PARTNERZY LOKALNI